Film Back Camera

Mamiya 645 Pro TL Camera Body with 120 Film Back, WLF, Power Drive Grip #299

Mamiya 645 Pro TL Camera Body with 120 Film Back, WLF, Power Drive Grip #299
Mamiya 645 Pro TL Camera Body with 120 Film Back, WLF, Power Drive Grip #299
Mamiya 645 Pro TL Camera Body with 120 Film Back, WLF, Power Drive Grip #299
Mamiya 645 Pro TL Camera Body with 120 Film Back, WLF, Power Drive Grip #299
Mamiya 645 Pro TL Camera Body with 120 Film Back, WLF, Power Drive Grip #299
Mamiya 645 Pro TL Camera Body with 120 Film Back, WLF, Power Drive Grip #299
Mamiya 645 Pro TL Camera Body with 120 Film Back, WLF, Power Drive Grip #299
Mamiya 645 Pro TL Camera Body with 120 Film Back, WLF, Power Drive Grip #299
Mamiya 645 Pro TL Camera Body with 120 Film Back, WLF, Power Drive Grip #299

Mamiya 645 Pro TL Camera Body with 120 Film Back, WLF, Power Drive Grip #299    Mamiya 645 Pro TL Camera Body with 120 Film Back, WLF, Power Drive Grip #299
Includes Mamiya 645 Power Drive Grip SV WG402 (Pro, Pro-TL). Includes Mamiya 645 120 Film Back Super, Pro, TL w/Insert. Includes Mamiya 645 Pro Waist-Level N Super. This item is rated inGood condition.
Mamiya 645 Pro TL Camera Body with 120 Film Back, WLF, Power Drive Grip #299    Mamiya 645 Pro TL Camera Body with 120 Film Back, WLF, Power Drive Grip #299